Digian toimintaympäristö muuttui oleellisesti vuonna 2011

  • Kiinnostus monikanavaisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin heräsi
  • Vallitsevaan taloustilanteeseen liittyvä varovaisuus kasvoi loppuvuotta kohden
  • Mobiilialueen toimintaympäristön muutos ajoi Digian sopeuttamistoimenpiteisiin, mutta myös muiden kasvualueiden kiihdyttämiseen ja innovointiin

­Useilla Digian asiakastoimialoilla muutos vuoden 2011 aikana oli merkittävää. Oleellisimmat muutokset liittyivät mobiilitoimialan murrokseen: teknologia-alustojen kiihtyneeseen kilpailuun ja Digian asiakkaiden tekemiin strategisiin valintoihin.

Vuonna 2011 epävarmuutta aiheutti yleisten talousnäkymien heikkeneminen loppuvuotta kohden. Tietojärjestelmäratkaisujen kysyntä pysyi hyvällä tasolla lähes koko vuoden ajan. Loppuvuonna euroalueen ja koko globaalin markkinan epävarmuus alkoi kuitenkin heijastua päätöksentekoon kotimarkkinassa.

Monikanavaisten ratkaisujen ja palveluiden kysyntä kiihtyi vuoden aikana. Vuoden 2011 aikana markkinoilla alettiin tunnistaa mobiliteetin mukanaan tuomia selkeitä hyötyjä. Tiekarttaa mobiliteetin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen alettiin jo rakentaa. Digia uskoo, että vuosi 2012 on läpimurron vuosi, jolloin tehokkuutta, tuottavuutta ja hyvää asiakaskokemusta tuotetaan monikanavaisilla ratkaisuilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Finanssitoimialan palvelut käyttöön ajasta ja paikasta riippumattomasti

Digia vahvisti asemiaan varainhoidon sekä pienten ja keskisuurten pankkien perusjärjestelmäratkaisuissa vuoden 2011 aikana. Myös Digian laajentunut pankkijärjestelmä ja verkkopankkitoiminnallisuus lisäsivät kysyntää vuoden aikana. Älypuhelinten ja tablettien yleistymisen myötä Digia on lisännyt tarjontaa myös finanssisektorille suunnattuihin mobiiliratkaisuihin.

Julkishallinnon palvelut murroksessa, palvelut yhä useammalle mutta pienemmin resurssein

Kilpailu julkishallinnon tietojärjestelmähankkeista kiristyi vuoden 2011 aikana. Hankkeiden tavoitteena on ollut tuottaa palvelut yhä suuremmalle joukolle julkishallinnon asiakkaita yhä pienemmin resurssein. Osa julkishallinnon palveluista on digitalisoitu verkkoon itsepalveluksi. Julkishallinnossa otettiin vuoden aikana käyttöön myös valmisohjelmistoratkaisuja, joillakin sektoreilla jopa kansainvälisesti yhteensopivia järjestelmiä, mikä on merkittävä muutos aiempaan.

Kaupan toimialalla kilpailu kuluttajan sitouttamisesta ja paremmasta palvelusta kiihtyi

Vuoden 2011 aikana tarve arvoketjun johtamiseen reaaliaikaisella tiedolla kasvoi entisestään. Kysyntä kasvoi työvoiman oikea-aikaista saatavuutta ja myymälätyön tehokkuutta parantavien tietojärjestelmäratkaisujen osalta. Nämä järjestelmät optimoivat ja vapauttavat aikaa asiakaskokemuksen kehittämiseen myymälässä.

Digia vastasi kaupan toimialan tarpeisiin tuomalla markkinoille Digia Smart Store -konseptin. Siinä kaupan ketjuohjaus ja vähittäiskaupan myymäläratkaisut yhdistetään kokonaisuudeksi, joka kattaa keskeiset vähittäis- ja erikoistavarakaupan tarpeet. Vuoden aikana kiinnostus Digia Smart Store -konseptin mobiilipalveluita kohtaan kasvoi. Mobiliteetti ja reaaliaikainen tieto ajasta ja paikasta riippumatta vapauttavat kaupan ammattilaisen työnsä ja asiakkaansa ääreen.

Mobiilitoimialan teknologiamurros on uuden alku Digialle

Digia on tunnettu mobiilitoimialalla vahvasta teknologiaosaamisestaan valituilla teknologia-alustoilla. Osaamisen sekä hyvän asiakastuntemuksen ja -läheisyyden varaan oli rakennettu merkittävää liiketoimintaa. Alkuvuodesta merkittävän asiakkaan julkistama oleellinen strateginen muutos on pysyvästi vaikuttanut Digian sopimustuotekehityspalvelujen kysyntään laskevasti.

Tietyillä teknologia-alustoilla muutokset tapahtuivat erittäin nopeasti, ja suurimmat vaikutukset kohdistuivat Digian liiketoimintaan vuonna 2011. Sopeutuakseen merkittävään markkinamuutokseen Digia joutui vähentämään henkilöstöään mobiililiiketoiminnan alueelta.

Digian vahvuutena on erinomainen teknologiaosaaminen sekä kyky oppia uusia teknologioita vallitsevan kysynnän mukaan. Siten Digia suuntaa mobiiliosaamistaan uusille alueille. Yhtiöllä on erittäin laaja asiakaskunta yritysjärjestelmissä ja kykyä ymmärtää eri toimialojen yritys- tai kuluttajapalveluiden monikanavaiset tarpeet. Tämä yhdessä mobiiliteknologiaosaamisen kanssa antaa Digialle ainutlaatuisen mahdollisuuden luoda uutta ja kasvavaa liiketoimintaa nopeasti kehittyvässä mobiilimarkkinassa.


Toimintaympäristö 2011 muilla asiakastoimialoilla ja kansainvälisesti

Digian muilla asiakastoimialoilla selkeimpinä muutosvoimina vuonna 2011 oli lisääntyvä tarve työvoiman ja liikkuvan työn tehokkaalle johtamiselle sekä hyvän ja erottuvan asiakaskokemuksen tuottamiselle.

Kansainvälisesti, erityisesti Venäjällä, kulunut vuosi 2011 oli Digialle orastavan läpimurron vuosi. Erityisesti yritysjärjestelmien asiakaskuntaa onnistuttiin laajentamaan Venäjän markkinoilla. Uusi asiakaskunta koostuu pääosin venäläisistä yrityksistä.