Henkilöstö lukuina

  • Henkilöstön kokonaismäärä on 1 175
  • Henkilöstön keski-ikä on 37,9 vuotta
  • Rekrytoinnin sijaan pääpaino sisäisissä siirroissa

Vuoden lopussa henkilöstön määrä oli 1 175 henkilöä, josta ulkomaiden henkilöstön osuus 13,6 %.

Henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli 37,9 vuotta, mikä on hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna. Naisten osuus henkilöstöstä vuoden lopussa oli 25,6 %.

Sopeutustoimista johtuen uuden henkilöstön palkkaus oli vähäistä pääpainon ollessa enemmän sisäisissä siirroissa Mobile Solutions -segmentin tehtävistä Enterprise Solutions -alueen tehtäviin.

Kaikista avoimista tehtävistä ilmoitettiin ensisijaisesti sisäisesti, mutta joissain erityistehtävissä myös julkisesti. Kanavina käytettiin netti-ilmoittelun lisäksi yhä enemmän myös sosiaalista mediaa.