Asiakkaan toimialan muutoksen ymmärrys pohjana arvon luomiselle

  • Tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailuetua muutoksen kiihtyessä
  • Toimialamuutoksen ymmärrys luo edellytykset arvoa tuottaviin ratkaisuihin
  • Sitoutuminen arvonluontiin toimialamuutoksessa vaatii kumppanuutta

Tietojärjestelmiin investoidaan, jotta toimintaa saadaan tehokkaammaksi tai tuottavammaksi. Investoinneilla haetaan myös jotakin erityistä kilpailuetua, tai tukea oleelliselle liiketoiminnan muutokselle.

Digia on tunnettu kyvystään kuunnella asiakkaitaan. Digiaa arvostetaan myös ketteryydestään, joka ilmenee usein kykynä nopeasti mukautua ja muuttaa suuntaa asiakastarpeen mukaisesti.

Digia on luotettava kumppani asiakkaan toimialan muutoksessa

Nopeasti muuttuva maailmantalous ja kilpailukenttä luovat Digian asiakkaille uusia ja nopeasti muuttuvia haasteita. Nopeaa muutosta seuraa muun muassa tarve tarkastella vision pitävyyttä sekä yhä kiihtyvään sykliin päivittää myös strategiaa.

Digian toimialajohtamisen tavoitteena on olla asiakkaidensa luotettu kumppani toimialamuutoksessa. Kumppanuus edellyttää Digialta kykyä samaistua toimiala-asiakkaidensa visioon ja ymmärtää asiakkaan strategiaa toimialamuutoksen näkökulmasta. Yhdessä asiakkaan kanssa haetaan vastausta siihen, miten tukea tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailuetua ja miten tehdä liiketoiminnan oleellisia muutoksia modernilla tietojärjestelmästrategialla ja tietojärjestelmillä.

Kasvukumppani teleoperaattoreille

TeleCom-toimialalla yleisenä haasteena on kasvun saavuttaminen voimakkaasti kilpaillussa markkinassa. Lisäksi kuluttajakäyttäytymisen muutoksen myötä operaattoreiden asiakkaat vaihtavat palveluntarjoajaansa mieltymystensä mukaan, eivätkä tyydy enää perinteisiin liittymäpalveluihin. Myös päätelaitteiden nopeasti lisääntyvä kirjo antaa mahdollisuuksia ja haastaa operaattorit innovaatiopohjaisten palvelukonseptien kehittämiseen.

Digian pitkä historia mobiiliteknologian sekä yritysjärjestelmien osaajana luo erinomaisen pohjan hyvälle TeleCom-toimialakumppanuudelle, luomaan arvoa asiakkaille uusien palveluiden ja järjestelmäintegraation avulla.

Entistä parempaa palvelua finanssipalveluiden kuluttajille pienemmin kustannuksin

Pankki- ja vakuutustoimiala on kokenut viime vuosina isoja muutoksia. Toimiala keskittyy isojen toimijoiden yhdistyessä. Samanaikaisesti markkinoille syntyy nopeasti uusia toimijoita ja palveluja sekä myös uudenlaisia tapoja tuottaa toimialan palveluita. Muutosvoimina toimialalla ovat myös yleinen taloudellinen epävarmuus, lisääntynyt sääntely sekä pääomavaateet.

Digialla on pitkä historia varainhoidon ratkaisutoimittajana. Ratkaisut ovat viime vuosina laajentuneet pankkijärjestelmiin ja verkossa tuotettaviin palveluihin. Nämä palvelut lisäävät Digian asiakkaiden kustannustehokkuutta, helpottavat uusien asiakkaiden hankintaa sekä mahdollistavat erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamisen.

Digia välittää julkiset palvelut kansalaisille

Julkisen hallinnon yhteistyö tiivistyy ja ohjaus keskittyy. Julkisia palveluita käyttää yhä kasvava joukko kansalaisia, kun taas niiden tuottamiseen käytettävät resurssit pienenevät jatkuvasti.

Digian vankka kokemus julkisesta hallinnosta ja sen muutoksesta sekä kyky tuottaa sähköisen asioinnin ratkaisuja tarjoaa pitävän pohjan syvenevälle yhteistyölle.

Digia optimoi kaupan arvoketjua sen kaikissa osissa

Kaupan toimiala on jatkuvien muutosten kohteena. Kilpailun kiristyminen, kansainvälistyminen, tarve tehostaa koko arvoketjun toimintaa sekä kuluttajien uudet odotukset asettavat kaupalle suuria muutostarpeita.

Digia on jo tunnustettu kaupan toimialan asiakkuuksien kumppani, joka tuottaa ratkaisuja monikanavaisten palvelujen tuottamiseen sekä arvoketjuintegraatiota ja optimointia. Digian Smart Store -konsepti voidaan sovittaa kaupan toimiala-asiakkuuden sen hetkisiin haasteisiin aina myymäläautomaatioon asti.