Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys

Tämä palkka- ja palkkioselvitys sisältää yhteenvedon Digia Oyj:n hallitusten jäsenten ja toimivan johdon taloudellisista eduista, palkitsemisjärjestelmästä ja palkitsemisen päätöksentekojärjestyksestä.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättää yhtiökokous. Vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiona hallituksen jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokuntien kokouksilta. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan laskua vastaan.

Tilikaudella 2011 hallituksen jäsenille maksettiin hallitustyöskentelystä palkkiona yhteensä 317 500 euroa jakaantuen seuraavasti:

Pertti Kyttälä 75 300 euroa
Martti Mehtälä 50 400 euroa
Robert Ingman 37 400 euroa
Kari Karvinen 39 300 euroa
Pekka Sivonen 38 400 euroa
Tommi Uhari 37 900 euroa
Marjatta Virtanen 38 800 euroa

Kaikki palkkiot maksettiin rahapalkkioina. Yhtiö ei myönnä optioita eikä osakepalkkioita hallitustyöskentelystä.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmän periaatteet

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta, palkkioista ja muista etuisuuksista.

Toimitusjohtaja Juha Vareliuksen kokonaispalkkaus muodostuu toimitusjohtajasopimuksen mukaisesta kuukausipalkasta sekä toimitusjohtajalle vahvistetun osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti mahdollisesti maksettavista palkkioista.

Toimitusjohtajan säännöllinen kuukausiansio perustuu kiinteästä ja vaihtuvasta osasta muodostuvaan tavoitepalkkaan, jonka suuruus määräytyy yhtiön hallituksen liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykselle asettamien tavoitteiden täyttymiseen kullakin kalenterineljänneksellä. Mikäli asetettuja tavoitteita ei saavuteta, sovitusta tavoitepalkasta jää enintään saamatta 17 prosentin vaihtuva osuus. Vastaavasti tavoitteiden ylittymisestä palkkaa maksetaan yli tavoitetason.

Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmästä on päätetty hallituksen yhtiökokoukselta saaman valtuutuksen nojalla keväällä 2010.

Järjestelmässä on neljä ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010–2013. Järjestelmän mukaan toimitusjohtajalle maksetaan ansaintajaksoilta 2011–2013 kultakin enintään 100 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio hallituksen vuosittain erikseen päättämien ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Vuoden 2012 osalta palkkio määräytyy yhtiön osakekohtaisen tuloksen ja liikevaihdon perusteella. Minimipalkkion (5 000 osaketta) saaminen edellyttää vähintään 0,21 euron osakekohtaista tulosta yhdistettynä 92,0 miljoonan euron liikevaihtoon. Enimmäispalkkio (100 000 osaketta) edellyttää 0,32 euron osakekohtaista tulosta ja 100,0 miljoonan euron liikevaihtoa tai 0,23 euron osakekohtaista tulosta ja 122,0 miljoonan euron liikevaihtoa.

Tilikauden 2011 perusteella toimitusjohtajalle maksetaan huhtikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä 39 266 osakkeen arvoa vastaava palkkio.

Osakepalkkiojärjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin kyseisen ansaintajakson tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Järjestelmään ei liity mitään myönnettyjen osakkeiden luovutusta rajoittavia sitouttamisjaksoja.

Tilikauden 2011 aikana maksetut osakepalkkiot on maksettu osakepalkkioiden hallinnointia koskevan sopimuksen mukaisesti Evli Alexander Management Oy:n toimesta sen hallinnoimilla yhtiön osakkeilla, joiden hankinnan yhtiö on rahoittanut käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin.


Toimitusjohtajan taloudelliset etuudet ja toimisuhteen keskeiset ehdot

Tilikaudella 2011 toimitusjohtajalle maksettiin palkkana ja muina etuuksina 595 736 euroa, josta palkan ja luontaisetujen osuus oli 345 176 euroa ja palkkioiden osuus oli 250 560 euroa.

Toimitusjohtaja voidaan yhtiön toimesta irtisanoa kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Toimitusjohtajasopimuksen päättyessä irtisanomiseen yhtiön puolelta toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvaus, joka määrältään vastaa toimitusjohtajan 12 kuukauden palkkaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on lain mukainen eikä toimitusjohtajalla ole yhtiön puolelta erillistä lisäeläkesopimusta.

Muun johdon palkitsemisjärjestelmän periaatteet

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan esityksestä yhtiön johtoryhmän jäsenille maksettavasta palkasta, palkkioista sekä muista eduista.

Johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkaus muodostuu kuukausipalkasta sekä kahden eri osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti mahdollisesti maksettavista palkkioista.

Johtoryhmän jäsenten kuukausipalkkaus noudattaa samaa tavoitepalkkamallia kuin yhtiön toimitusjohtajalla, eli 83 prosenttia tavoitepalkasta on kiinteää ja 17 prosentin muuttuva osuus on sidottu yhtiön kannattavuudelle ja liikevaihdon kehitykselle hallituksen asettamien tavoitteiden täyttymiseen kullakin kalenterineljänneksellä.

Kuukausipalkan lisäksi johtoryhmän jäsenille maksetaan vuosien 2010–2013 tammikuussa, neljässä yhtä suuressa erässä, hallituksen vuonna 2009 päättämä, kyseisen tilikauden tulokseen perustunut, yhteismäärältään 79 000 yhtiön osakkeen arvoa vastaava palkkio, edellyttäen että jäsen on kunkin palkkioerän maksuhetkellä vielä työsuhteessa yhtiöön.

Johtoryhmän jäsenet ovat myös yhdessä toimitusjohtajan kanssa mukana keväällä 2010 päätetyssä, vuodet 2010–2013 kattavassa osakepalkkiojärjestelmässä. Järjestelmän mukaan johtoryhmän jäsenille maksetaan ansaintajaksoilta 2011–2013 kultakin yhteensä enintään 100 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio vastaavin ansaintakriteerein kuin toimitusjohtajan osalta. Tilikauden 2011 perusteella johtoryhmän jäsenille maksetaan huhtikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä sanotun järjestelmän perusteella yhteensä 39 266 osakkeen arvoa vastaava palkkio.

Molempien järjestelmien mukaiset palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Järjestelmiin ei liity mitään myönnettyjen osakkeiden luovutusta rajoittavia sitouttamisjaksoja.

Tilikauden 2011 aikana maksetut osakepalkkiot on maksettu osakepalkkioiden hallinnointia koskevan sopimuksen mukaisesti Evli Alexander Management Oy:n toimesta sen hallinnoimilla yhtiön osakkeilla, joiden hankinnan yhtiö on rahoittanut käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin.

Kunkin johtoryhmän jäsenen eläkeikä on lain mukainen eikä kenellekään ole yhtiön puolelta otettu erillistä lisäeläkettä.