Henkilöstö, johto ja hallinto

Henkilöstön määrä oli tilikauden 2011 lopussa 1 175, jossa oli laskua 383 henkilöä eli 24,6 prosenttia verrattuna tilikauden 2010 loppuun (12/2010: 1 558 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä tilikaudella oli 1 453, jossa laskua oli 55 henkilöä eli 3,6 prosenttia verrattuna tilikauden 2010 keskiarvoon (2010: 1 508).

Henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus tilikaudella 2011 oli 16,0 prosenttia (2010 8,5 prosenttia).

Yhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:

  2011 2010 2009
Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella  1 453 1 508 1 387
Tilikauden palkat ja palkkiot 68 564  65 172 59 907
       

Henkilöstön jakautuminen liiketoiminta-alueittain tilikauden 2011 lopussa:

   
Enterprise Solutions -liiketoiminta 68 %
Mobile Solutions -liiketoiminta 28 %
Hallinto ja johto 4 %
   

Ulkomailla työskenteli tilikauden lopussa yhteensä 161 (12/2010: 196) henkilöä. Henkilöstön väheneminen vuoden 2010 päätösluvuista johtui lähinnä Chengdussa Kiinassa tapahtuneesta henkilöstön vähennyksestä asiakaskysynnän vähenemisen myötä.

Digia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16. maaliskuuta 2011 valittiin uudelleen hallitukseen Robert Ingman, Kari Karvinen, Pertti Kyttälä, Martti Mehtälä, Pekka Sivonen, Tommi Uhari ja Marjatta Virtanen. Pertti Kyttälä valittiin järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi ja Martti Mehtälä hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Digia Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut KTM Juha Varelius vuoden 2008 alusta alkaen.

Digian hallituksella oli tilikaudella 2011 kolme valiokuntaa: palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta ja nimitysvaliokunta. Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmiä ja seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2011 Martti Mehtälä (puheenjohtaja), Pekka Sivonen ja Tommi Uhari. Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella neljä kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus kokouksiin oli keskimäärin 92 %.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon lainmukaisuus, tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2011 Pertti Kyttälä (puheenjohtaja), Kari Karvinen ja Marjatta Virtanen. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella neljä kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä, hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista. Nimitysvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2011 Pekka Sivonen (puheenjohtaja), Kari Karvinen ja Robert Ingman ja 9.12.2011 alkaen Robert Ingman (puheenjohtaja), Kari Karvinen ja Pertti Kyttälä. Nimitysvaliokunta kokoontui tilikaudella yhden kerran kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Konsernin tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Ilkka.

Digia noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöitä koskevaa hallinnointikoodia. Digian hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yleisiin corporate governance -suosituksiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja omiin sisäisiin corporate governance -toimintasääntöihin. Hallinnointikoodi samoin kuin tästä toimintakertomuksesta erillisenä annettu selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.digia.fi.