Markkinat ja Digian liiketoiminta

Puhelinvalmistajien keskinäisen kilpailutilanteen muutos ja teknologia-alustojen kehittämisen linjaukset muuttivat tilikaudella merkittävästi yhtiön Mobile Solutions -segmentin toimintaympäristöä. Muutoksen seurauksena yhtiön Mobile Solutions -segmentin liikevaihto ja kannattavuus laskivat merkittävästi koko tilikauden ajan sopimustuotekehitysliiketoiminnan vähentyessä. Samalla koko yhtiön liikevaihto ja liikevoitto laskivat oleellisesti viime vuoteen verrattuna.


Muutoksen negatiiviset vaikutukset voimistuivat tilikauden edetessä. Tämän vuoksi yhtiössä käytiin tilikauden aikana neljät yt-neuvottelut, jotka johtivat Porin ja Lappeenrannan toimipisteiden sulkemiseen ja yhteensä 344 työntekijän irtisanomiseen. Yt-neuvotteluista aiheutui tilikauden aikana yhteensä noin 4,9 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset.

Mobile Solutions -segmentin muuttuneen toimintaympäristön ja mobiililiiketoiminnan pitkän aikavälin tulosodotusten heikentymisen vuoksi yhtiö teki tilikaudella 25,4 miljoonan euron kertaluonteisen alaskirjauksen kyseisen segmentin asiakassuhteisiin ja liikearvoon.

Ulkomaan toimintojen osalta Kiinan ja Venäjän toimipisteiden tarjoamaa ja osaamista myös paikallisten asiakkaiden palveluun kehitettiin tilikauden aikana. Kiinan yksikkö tuottaa tuotekehityspalveluja ja ylläpitopalveluja, joiden myötä yhtiö pystyy palvelemaan asiakkaitaan heidän tuotteidensa kehityksen eri elinkaaren vaiheissa. Yksikön kapasiteettia hyödynnetään niin Kiinan paikalliseen markkinaan tehtävissä hankkeissa kuin Digian globaaleissa asiakkuuksissakin. Sopimustuotekehityspalvelujen kysynnän lasku vaikutti myös Kiinan yksikön toimintaan.

Venäjän yksikkö toimii nearshore-resurssina Digian suomalaisille asiakkaille ja myy palveluja suoraan paikallisille asiakkaille. Yksikön palvelumyyntiä suoraan paikallisille asiakkaille kehitettiin tilikaudella aktiivisesti ja sen toiminta kehittyi tilikaudella suunnitellusti.

Enterprise Solutions -liiketoiminta

Digian Enterprise Solutions -segmentin asiakkaat ovat yrityksiä, yhteisöjä ja julkisen sektorin organisaatioita. Tuote- ja palvelustrategia perustuu monikanavaisiin, asiakkaiden liiketoimintaa tehostaviin ratkaisuihin ja koko asiakkuuden elinkaaren kattaviin palveluihin. Digia on asiakkaidensa innovatiivinen kehityskumppani ja tuo markkinoille uusia teknologioita hyödyntäviä tuotteita, palveluita sekä liiketoimintamalleja. Segmentin päämarkkinat ovat Pohjoismaat ja Venäjä, joilla toimintaa pyritään kehittämään pääsääntöisesti orgaaniseen kasvuun perustuen.

Lisäksi Enterprise Solutions -segmenttiin kuuluu tilikauden aikana Nokia Oyj:ltä ostettu kaupallinen Qt-lisensiointi- ja palveluliiketoiminta, jonka käynnistäminen ja kehittäminen sujui tilikaudella suunnitellusti. Pääosa Qt Commercial -liikevaihdosta tulee tuotepohjaisesta, monistettavasta liiketoiminnasta. Noin puolet liikevaihdosta tulee Pohjois-Amerikan markkinoilta muiden suurimpien markkina-alueiden ollessa Keski-Eurooppa ja Iso-Britannia.

Toiminnanohjausjärjestelmien kysyntä jatkui tilikaudella kohtuullisena. Sähköisen liiketoiminnan ja finanssialan järjestelmien kysyntä oli odotettua vaimeampaa.

Enterprise Solutions -segmentin liikevaihto kasvoi tilikaudella hieman. Qt-lisensiointi- ja palveluliiketoiminta mukaan lukien segmentin kasvu ylitti markkinoiden kasvuvauhdin.

Myös toiminnan kannattavuus parani tilikauden loppua kohti, ja operatiivinen kannattavuus vakiintui vuoden loppupuolella totutulle hyvälle tasolleen. Segmentti-informaatiota on esitetty laajemmin tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 1.

Mobile Solutions -liiketoiminta

Digian Mobile Solutions -segmentin asiakkaat ovat globaalisti toimivia sopimustuotekehityspalveluja hyödyntäviä älypuhelin-, kone- ja laitevalmistajia sekä teleoperaattoreita.

Toimintaympäristössä tapahtuneen merkittävän muutoksen vuoksi Mobile Solutions -segmentin sopimustuotekehitysliiketoiminta pieneni tilikaudella merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Muutoksen vaikutus toimintaan on pysyvää, joten yhtiö arvioi tilikaudella uudelleen koko Mobile Solutions -segmentin liiketoimintaa ja siihen liittyviä pitkän aikavälin tulosodotuksia, ja teki segmentin asiakassuhteisiin ja liikearvoon 25,4 miljoonan euron alaskirjauksen. Segmentti-informaatiota on esitetty laajemmin tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 1.