Osakeperusteiset maksut

Optiot

Digia Oyj:llä ei tilinpäätöshetkellä ole ulkona olevia optio-oikeuksia.

Osakepalkkiot ja johdon omistus

Yhtiöllä on osakepalkkioita osana yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmästä on päätetty hallituksen yhtiökokoukselta saaman valtuutuksen nojalla keväällä 2010.

Järjestelmässä on neljä ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010–2013. Järjestelmän mukaan toimitusjohtajalle maksetaan ansaintajaksoilta 2011–2013 kultakin enintään 100 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio hallituksen vuosittain erikseen päättämien ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Vuoden 2012 osalta palkkio määräytyy yhtiön osakekohtaisen tuloksen ja liikevaihdon perusteella hallituksen erikseen tarkemmin päättämin tavoin.

Tilikauden 2011 perusteella toimitusjohtajalle maksetaan huhtikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä 39 266 osakkeen arvoa vastaava palkkio.

Järjestelmässä ovat toimitusjohtajan lisäksi mukana myös muut yhtiön johtoryhmän jäsenet, joille järjestelmä tarjoaa yhdessä mahdollisuuden vastaavaan osakepalkkioon kuin mihin toimitusjohtaja on oikeutettu.

Lisäksi yhtiön nimettyjä avainhenkilöitä koskien on voimassa osakepalkkiojärjestelmä, jonka mukaan kohderyhmälle maksetaan vuoden 2009 tulosten perusteella yhteensä enintään 200 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio, joka maksetaan puoliksi rahan ja osakkeiden yhdistelmänä neljässä yhtä suuressa erässä tammikuusta 2010 alkaen vuosittain.

Osakepalkkiojärjestelmien mukaiset palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Järjestelmiin ei liity mitään myönnettyjen osakkeiden luovutusta rajoittavia sitouttamisjaksoja.

Osakepalkkiojärjestelmiin perustuvia palkkiota ei makseta, mikäli henkilön työsuhde päättyy ennen palkkion maksun eräpäivää.

Osakasluettelon 31.12.2011 mukaan Digia Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat yhtiön osakkeita seuraavasti:

Pertti Kyttälä 0
Martti Mehtälä 0
Robert Ingman 20 000
Kari Karvinen 1 353 901
Pekka Sivonen 1 831 613
Tommi Uhari 0
Marjatta Virtanen 3 000
Juha Varelius 147 625

Vuodenvaihteessa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistamat osakkeet edustivat yhtiön osake- ja äänimäärästä yhteensä 16,1 %.