Rahoitus ja investoinnit

Digia-konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 87,8 (12/2010: 115,4) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 47,8 (12/2010: 58,8) prosenttia. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 34,5 (12/2010: 20,2) prosenttia. Konsernin likvidit varat tilikauden lopussa olivat 8,2 (12/2010: 9,7) miljoonaa euroa.

Konsernilla oli tilikauden lopussa 21,9 (12/2010: 23,3) miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa. Korollinen vieras pääoma muodostui 20,0 miljoonan euron lainasta rahoituslaitoksilta, 1,9 miljoonan euron rahoitusleasingveloista. Yhtiö on tilikaudella lyhentänyt lainaansa rahoituslaitoksilta yhteensä kahdella miljoonalla eurolla.

Digia uudisti 31.10.2011 kolmivuotisen lainajärjestelyn, jolla korvattiin yhtiön vanha lainakanta 17 miljoonaa euroa. Lainajärjestelyn rahoittajina jatkoivat Pohjola Pankki ja Nordea Pankki. Uuden lainan kokonaismäärä oli 22 miljoonaa euroa, josta yhtiö nosti 17 miljoonaa euroa. Rahoituspaketin osana yhtiö sopi yhtiön vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuden ylläpitoon liittyvistä sopimusehdoista vastaavasti kuin aiemmassa lainajärjestelyssä. Tästä poiketen yhtiö voi jatkossa jakaa osinkona enintään 50 prosenttia (aiemmin 30 %) konsernin tilikauden nettotuloksesta ilman erillistä sopimusta. Rahoituslainat on esitetty laajemmin tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 22.

Arvonalentumistestaus tehdään vuosineljänneksittäin liikearvoille ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajaton. Arvonalentumistestaus on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 15 Aineettomat hyödykkeet.

Yhtiöllä on rahoitus-, puite- ja toimitussopimuksia, joihin sisältyy erityisehtoja liittyen tilanteeseen, jossa määräysvalta yhtiössä vaihtuu.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta tilikaudella oli 8,8 miljoonaa euroa positiivinen (11,1 miljoonaa euroa positiivinen), investointien rahavirta 2,7 miljoonaa euroa negatiivinen (2,0 miljoonaa euroa negatiivinen) sekä rahoituksen rahavirta 7,6 miljoonaa euroa negatiivinen (9,9 miljoonaa euroa negatiivinen). Liiketoiminnan rahavirtaa heikensi tilikaudella edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna se, että veroja on maksettu 2,2 miljoonaa enemmän. Rahoituksen rahavirtaan vaikuttivat negatiivisesti yhtiön lainojen takaisinmaksu, jonka vaikutus oli tilikaudella yhteensä 2,0 miljoonaa euroa sekä osinkojen maksu, jonka vaikutus oli 5,6 miljoonaa euroa.

Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen tilikaudella olivat yhteensä 2,7 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa). Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat olivat 2,1 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) tilikaudella 2011 oli -28,7 prosenttia (19,3 prosenttia) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli -41,9 prosenttia (18,3 prosenttia).