Riskit ja epävarmuustekijät

Digian riskienhallinnan osalta keskeisimmät seurattavat riskit vuonna 2011 olivat asiakas-, henkilö-, projekti-, tietoturva-, integraatio- ja liikearvoriskit.

Asiakasriskiä hallittiin aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä ja ennalta ehkäisemällä potentiaalisten riskipositioiden syntymistä. Henkilöriskejä arvioitiin ja hallittiin aktiivisella avainhenkilöiden kanssa säännöllisesti käytävällä tavoite- ja kehityskeskusteluprosessilla. Henkilöstön sitoutuneisuuden kehittämiseksi sisäisen viestinnän tehokkuutta lisättiin suunnitelmallisesti säännöllisten henkilöstötilaisuuksien ja johdon näkyvyyden avulla. Liiketoimintojen keskeisten projektien auditoinnin avulla kehitettiin konsernin projektiriskien hallintaa ja varmistettiin projektien menestykselliset asiakastoimitukset. Tämän lisäksi konsernin sertifioidut laatujärjestelmät evaluoitiin ja hyväksyttiin uudelleen ja projektitoimitusten raportointikäytäntöjä tehostettiin. Tietoturvariskiä hallinnoitiin tietoturva-auditoinneilla ja jatkuvalla toimintamallien, tietoturvaa edistävien käytäntöjen ja prosessien kehittämisellä. Liiketoimintojen integroimiseen, yhtenäisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen sekä niiden yhtenäiseen kehittämiseen liittyviä riskejä hallinnoitiin konsernin johtoryhmässä. IFRS-kirjanpitokäytäntöön liittyen liikearvo ja sen arvonalentumistestaus oli aktiivisessa seurannassa osana huolellista ja ennakoivaa riskijohtamiskäytäntöä. Yhtiön lyhyen aikavälin epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön pääliiketoiminta-alueilla.

Mobiilimarkkinoihin liittyvä liiketoimintariski on tilikaudella realisoitunut ja muuttanut yhtiön toimintaympäristöä merkittävästi. Toisaalta muutoksen myötä yhtiöllä ei jatkossa enää ole mainittavaa mobiilimarkkinoihin liittyvää liiketoimintariskiä.

Euroalueen velkaongelmat ja talouden taantuman riski ovat kasvaneet, mikä saattaa vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointipäätöksiin ja maksuvalmiuteen, ja siten edelleen myös yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen. Merkkejä lisääntyneen epävarmuuden vaikutuksista asiakkaiden investointipäätöksiin ja suunniteltujen projektien aikataulujen lykkääntymiseen on jo ollut havaittavissa, mutta merkkien kehityssuunta ei kuitenkaan ole viime viikkoina ollut mitenkään hälyttävä.

Lisäksi asiakasprojektikoon kasvaessa myös riskit projektien ja niiden kannattavuuden hallintaan liittyen kasvavat.