Emoyhtiön liitetiedot

 

8. Aineettomat hyödykkeet

€ 000

Aineettomat
oikeudet

Muut
pitkävaikutteiset
menot

Yhteensä 2011

Yhteensä 2010
Hankintameno 1.1. 1 844 655 2 499 2 464
Lisäykset 1 681 - 1 681 35
Vähennykset - - - -
Hankintameno 31.12. 3 525 655 4 180 2 499
         
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -1 571 -655 -2 226 -2 042
Poistot -578 - -579 -184
Arvonalentumiset - - - -
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -2 149 -655 -2 804 -2 226
         
Kirjanpitoarvo 1.1. 274 0 274 422
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 376 0 1 376 274