Emoyhtiön perustiedot ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteet (FAS)  

Yrityksen perustiedot

Digia Oyj on Digia-konsernin emoyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki ja sen rekisteröity osoite on Valimotie 21,
00380 Helsinki. Digia Oyj:n liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt ovat Digia Finland Oy (joka omistaa tytäryhtiöt Digia Financial Software Oy:n, Digia Service Oy:n ja OOO Digia RUS Ltd:n), Digia Sweden Ab, Digia USA Inc. ja Digia Norway AS. Digia Oyj:n omistama Sunrise Resources Oy (100%) sulautui Digia Finland Oy:öön 31.3.2011.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS, Finnish accounting standards). Tilinpäätös perustuu alkuperäisiin hankintamenoihin. Hankintamenoon perustuva kirjanpitoarvo on alennettu tarvittaessa käypää arvoa vastaavaksi.

Emoyhtiö on 1.6.2005 alkaen toiminut konsernin hallintoyhtiönä ja veloittanut konserniyhtiöitä suoritetuista palveluista.

Eläkejärjestelyt

Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu lakisääteisillä eläkevakuutuksilla. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat vakuutusyhtiöltä saatuun vahvistukseen. Eläkekulut kirjataan kuluksi kertymisvuonna.

Leasingmaksut

Leasingmaksut on käsitelty vuosikuluina.

Satunnaiset erät

Satunnaisina tuottoina ja kuluina esitetään merkittävät kertaluonteiset tuotot ja kulut, jotka eivät liity varsinaiseen liiketoimintaan. Tilikaudella 2010 satunnaisiin eriin on kirjattu saadut konserniavustukset.

Pysyvät vastaavat ja poistot

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteena olevat pitoajat ovat seuraavat:

Aineettomat hyödykkeet  
Aineettomat oikeudet 5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta
Aineelliset hyödykkeet  
Rakennukset ja rakennelmat 25 vuotta
Koneet ja kalusto 3–8 vuotta

Vuosikuluksi on kirjattu ne käyttöomaisuushankinnat, joiden taloudellinen pitoaika on alle kolme vuotta.