Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS)

€ 000 1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010
Liiketoiminnan rahavirta:    
Tilikauden voitto -1 409 2 946
Oikaisut tilikauden tulokseen 2 607 -2 448
Käyttöpääoman muutos -419 4 711
Maksetut korot -728 -621
Saadut korot 29 11
Maksetut verot -1 265 -1 495
Liiketoiminnan rahavirta -1 183 3 104
     
Investointien rahavirta:    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -209 -46
Tytäryhtiöhankinnat - -
Investointien rahavirta -209 -46
     
Rahoituksen rahavirta:    
Maksullinen osakeanti - 79
Omien osakkeiden hankinta - -
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -17 000 -4 000
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset - -1 000
Lyhytaikaisten lainojen nostot 4 000 -
Pitkäaikaisten lainojen nostot 13 000 -
Konsernirahoituserät * 1 730 4 537
Maksetut osingot ja muu voitonjako -5 577 -2 885
Rahoituksen rahavirta -3 847 -3 269
     
Rahavarojen muutos -5 239 -211
     
Rahavarat tilikauden alussa 8 135 8 345
Rahavarojen muutos -5 239 -211
Rahavarat tilikauden lopussa 2 896 8 135
     

* Konsernirahoituserät käsittävät emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden välisten lainojen ja saamisten muutokset.