Konsernin liitetiedot

 

1. Segmentti-informaatio

Digian liiketoimintasegmenttejä ovat Enterprise Solutions- ja Mobile Solutions -liiketoiminta-alueet.

Liikevaihto 

€ 000

2011

2010

Enterprise Solutions

82 659

75 674

Mobile Solutions

39 281

55 152

Konserni yhteensä

121 940

130 825

Enterprise Solutions -segmentin osalta ei yhden yksittäisen asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta ylittänyt tilikaudella 10 prosenttia. Mobile Solutions -segmentin merkittävin asiakas on Nokia, jonka osuus konsernin liikevaihdosta ylittää tilikaudella 10 prosenttia.

Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä

€ 000

2011

2010

Enteprise Solutions

8 365

11 001

Mobile Solutions

-280

6 164

Konserni yhteensä

8 084

17 164


Digia-konsernin tilikauden 2011 kannattavuuteen vaikuttavat olennaisesti kertaluonteiset erät, jotka käsittävät 25,4 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksen ja toimipisteiden lakkauttamiseen liittyvän 4,9 miljoonan euron toiminnan uudelleenjärjestelyvarauksen. Liikearvon alaskirjaus kohdistuu kokonaisuudessaan Mobile Solutions -segmentille. Toiminnan uudelleenjärjestelyvarauksesta 4,4 miljoonaa euroa kohdistuu Mobile Solutions -segmentille sekä 0,5 miljoonaa euroa Enterprise Solutions -segmentille. Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä kuvaa yhtiön liiketoiminnan operatiivista kannattavuutta. 

Liikevoitto, EBIT 

€ 000

2011

2010

Enterprise Solutions

7 895

11 001

Mobile Solutions

-30 063

6 164

Konserni yhteensä

-22 168

17 164

Varat

€ 000

2011

2010

Enterprise Solutions

69 744

63 762

Mobile Solutions

8 422

40 491

Kohdistamaton

9 647

11 185

Konserni yhteensä

87 813

115 438


Enterprise Solutions -liiketoiminnan varoihin on sisällytetty Digia Sweden Ab:n (aikaisemmin Capital C Ab) ja Samstock Oy:n sekä Sentera Oyj:n hankinnasta syntynyt liikearvo sekä Yomi Software Oy:n hankinnasta syntynyt liikearvo siltä osin kuin se liittyy Enterprise Solutions -liiketoiminta-alueen liiketoimintaan. Mobile Solutions -liiketoiminnan varoihin on sisällytetty Digia Oy:n ja Sunrise Resources Oy:n hankinnasta syntyneet liikearvot sekä Yomi Software Oy:n hankinnasta syntynyt liikearvo siltä osin kuin se liittyy Mobile Solutions -liiketoiminta-alueen liiketoimintaan. Mobile Solutions -liiketoiminnan liikearvoihin kohdistui tilikaudella 25,4 miljoonan euron alaskirjaus. Liikearvoja on käsitelty tarkemmin liitetiedoissa kohdassa 15.

Merkittävin erä kohdistamattomista varoista muodostuu sijoituksista sekä rahavaroista, joita käsitellään konsernitason näkökulmasta.


Velat

€ 000

2011

2010

Enterprise Solutions

19 016

12 270

Mobile Solutions

6 401

10 264

Kohdistamaton

22 644

25 493

Konserni yhteensä

48 061

48 027

Merkittävin erä kohdistamattomista veloista muodostuu pitkäaikaisesta lainasta rahoituslaitoksilta.

Poistot ja arvonalentumiset

€ 000

2011

2010

Enterprise Solutions

2 702

1 671

Mobile Solutions

26 565

2 048

Konserni yhteensä

29 268

3 719

Investoinnit 

€ 000

2011

2010

Enterprise Solutions

2 026

1 023

Mobile Solutions

707

942

Konserni yhteensä

2 733

1 965

Liikevaihdon maantieteellinen jakautuminen

€ 000

2011

2010

Suomi

120 196

120 196

Muut maat

14 697

10 629

Yhteensä

121 940

130 825