Konsernin liitetiedot

 

15. Aineettomat hyödykkeet

€ 000

Liikearvo

Kehittämismenot

 

Muut aineettomat hyödykkeet

 
Yhteensä 2011
 
Yhteensä 2010

Hankintameno 1.1.

89 382 2 487 23 649 115 518

115 419

Aktivoidut kehittämismenot

- - - -

-

Lisäykset

- - 1 177 1 177

244

Vähennykset

- - - -

-145

Tytäryrityksen hankinta

- - - -

-

Hankintameno 31.12.

89 382 2 487 24 826 116 695

115 518

 

       

 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-23 837 -2 487 -14 679 -41 003

-38 841

Poistot

- - -1 845 -1 845

-2 162

Arvonalentumiset

-21 002 - -4 358 -25 360

-

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-44 839 -2 487 -20 882 -68 208

-41 003

 

       

 

Kirjanpitoarvo 1.1.

 65 545 0 8 970 74 514

76 578

Kirjanpitoarvo 31.12.

 44 543 0 3 944 48 486

74 514

           

Arvonalentumistestit tehdään IAS 36 -standardien mukaisesti liikearvoille vuosineljänneksittäin ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajaton.

Liikearvojen sekä testattavien arvojen jakautuminen liiketoiminta-alueille tilinpäätöshetkellä oli seuraavanlainen:

€ 000

Yksilöidyt aineettomat hyödykkeet

Kohdistamaton liikearvo

Muut erät

Testattava arvo yhteensä

Enterprise Solutions

3 419 43 244 6 975 53 638

Mobile Solutions

0 1 299 2 803 4 102

Yhteensä

3 419 44 543 9 779 57 740


Enterprise Solutions -segmentin liikearvot liittyvät pääosin Sentera Oyj:n sekä Digia Sweden Ab:n ja Samstock Oy:n hankintaan. Mobile Solutions -segmentin liikearvot liittyvät pääosin Digia Oy:n ja SysOpen Oyj:n yhdistymiseen sekä Yomi Software Oy:n ja Sunrise Resources Oy:n hankintaan. Kohdistetut liikearvot on esitetty aineettomien oikeuksien ryhmässä "Muut aineettomat hyödykkeet" ja niiden poistoaika on 5–10 vuotta.

Muut erät käsittävät segmenttien arvioidun käyttöpääoman määrän ja käyttöomaisuuden.

Arvonalentumistestaus

Konserni on määritellyt operatiiviset segmentit rahavirtoja tuottaviksi yksiköiksi. Liikearvon arvonalentuminen testataan vertaamalla segmentin käyttöarvoa kirjanpitoarvoon. Käyttöarvot perustuvat omaisuuserän jatkuvalle käytölle ja segmentin johdon hyväksymiin taloudellisiin suunnitelmiin ja ennusteisiin liiketoiminta-alueen tulevasta kehityksestä.

Enterprise Solutions -segmentin nykyarvot on määritelty ennustejaksolle käyttäen seuraavia oletuksia: Liikevaihdon vuosittainen kasvu 3 prosenttia, liikevoitto 10 prosenttia sekä diskonttokorko 8,9 prosenttia. Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu extrapoloimalla rahavirrat käyttämällä edellä esitettyjä oletuksia.

Mobile Solutions -segmentin nykyarvot on määritelty ennustejaksolle käyttäen seuraavia oletuksia: Liikevaihdon vuosittainen kasvu 2 prosenttia, liikevoitto 10 prosenttia sekä diskonttokorko 10,9 prosenttia. Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu extrapoloimalla rahavirrat käyttämällä edellä esitettyjä oletuksia.


Liiketoiminnan kasvun on arvioitu olevan kriittisin tekijä segmenttien käyttöarvoja laskettaessa. Enterprise Solutions
-segmentin liikearvon määrä edellyttää liiketoiminnan keskimääräistä 0,9 prosentin vuotuista kasvua ja 4,0 prosentin kannattavuutta. Mobile Solutions -segmentin liikearvon määrä edellyttää liikevaihdon pysymistä nykyisellä tasollaan ja
3,7 prosentin kannattavuutta.

Yhtiö on tehnyt toiselle vuosineljännekselle kohdistuvan 25,4 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksen yhtiön Mobile Solutions -segmentin asiakassuhteista ja liikearvoista. Alaskirjaus perustuu yhtiön muuttuneeseen arvioon Mobile Solutions -segmentin tulosodotuksista pitkällä aikavälillä, jolla arviointi tulee soveltuvan lainsäädännön mukaan suorittaa. Muuttunut arvio johtuu sopimustuotekehityksessä tapahtuneesta toimintaympäristön äkillisestä ja olennaisesta muutoksesta, jonka seurauksena kysyntä Symbian- ja Meego-alueiden palveluille on yhtiön arvion mukaan merkittävästi ja pysyvästi vähentynyt.

Tilinpäätöshetkellä Enterprise Solutions -segmentin käyttöarvo on 137,5 miljoonaa euroa segmentin kirjanpitoarvoa suurempi ja Mobile Solutions -segmentin käyttöarvo on 9,1 miljoonaa euroa segmentin kirjanpitoarvoa suurempi.