Konsernin liitetiedot

 

20. Osakeperusteiset maksut

Konsernilla on ollut optiojärjestelyjä 15.9.1999 lähtien sekä osakepalkkioita osana yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää 31.5.2007 lähtien. Vuoden 2003 jälkeen myönnetyt optiot on kirjattu tilikaudesta 2005 alkaen tilinpäätöksiin IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardin mukaisesti.

Tilikauden päättyessä kaikki 2005 optio-ohjelman optio-oikeudet ovat rauenneet. Tilikauden aikana konsernilla on ollut seuraava optio-ohjelma:

Optio-ohjelma 2005

Optio-ohjelman 2005 mukaisia optioita on ollut 900 000 kappaletta, joilla on voinut merkitä yhteensä enintään 900 000 kappaletta Digia Oyj:n osaketta. Tunnuksen 2005A optio-oikeudet raukesivat 30.11.2009, tunnuksen 2005B optio-oikeudet raukesivat 30.11.2010 ja tunnuksen 2005C optio-oikeudet raukesivat 30.11.2011.

Optioiden tarkemmat tiedot ja tilikauden tapahtumat on esitetty alla olevassa taulukossa.

 

 

  Optio-oikeudet 2005

2011

 2005 A

 2005 B

 2005 C

Optioita enintään, kpl

300 000 300 000 300 000

Merkittäviä osakkeita per optio, kpl

1 1 1

Alkuperäinen merkintähinta *

4,33 € 3,98 € 3,93 €

Osinko-oikaisu

Kyllä Kyllä Kyllä

Merkintähinta 31.12.2008

4,10 € 3,80 € 3,83 €

Merkintähinta 31.12.2009

rauennut 3,75 € 3,78 €

Merkintähinta 31.12.2010

rauennut 3,61 € 3,64 €

Merkintähinta 31.12.2011

rauennut rauennut rauennut

Vapautuminen, pvm

1.11.2007 1.11.2008 1.11.2009

Raukeaminen, pvm

30.11.2009 30.11.2010 30.11.2011

Juoksuaika, vuotta

rauennut rauennut rauennut

Henkilöitä tilikauden päättyessä

rauennut rauennut   rauennut

 

     
Tilikauden 2011 tapahtumat      

Määrät 1.1.2011

     

Optioita varastossa

- - 300 000

 

     

Tilikauden muutokset

     

Optioita rauennut

- - 300 000

 

     

Määrät 31.12.2011

     

Optioita varastossa

- - -
       

* Tilikauden päättyessä voimassa olevien optio-oikeuksien merkintähinnat ovat määräytyneet seuraavasti:

2005A Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi–maaliskuun 2005 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä
2005B Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi–maaliskuun 2006 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä
2005C Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi–maaliskuun 2007 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä.


Merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.

Käyvän arvon määrittäminen

Optioiden käypä arvo on määritetty Black-Scholes-optiohinnoittelumallilla. Optioille määritellään niiden myöntämishetkelle käypä arvo, joka kirjataan henkilöstökuluihin optioiden sitouttamisajalle. Myöntämishetki on hallituksen päätöspäivä. Optio-oikeuksista tai ohjelman puitteissa tehdystä vaihtotarjouksesta osakkeisiin ei aiheutunut kulua tilikaudella 2011 (2010: 0 euroa).

Vuoden 2010 vertailutiedot

Seuraavassa taulukossa on esitetty vertailutiedot 31.12.2010 tilanteesta:

 


Optio-ohjelma

2010 

2005 A

2005 B

2005 C

Yhteensä

Määrät 1.1.2010

       

Optioita jaettu

- 148 000 60 000 208 000

Optioita palautunut

- 126 000 60 000 186 000

Optioilla merkitty osakkeita

- - - -

Optioita ulkona

- 22 000 0 22 000

Optioita varastossa

- 278 000 300 000 578 000

 

       

Tilikauden muutokset

       

Optioilla merkitty osakkeita

- 11 000 - 11 000

 

       

Määrät 31.12.2010

       

Optioita jaettu

- 148 000 60 000 208 000

Optioita palautunut

- 126 000 60 000 186 000

Optioilla merkitty osakkeita (osakkeita ei vielä rekisteröity)

- 11 000 - 11 000

Optioita ulkona

- - - -

Optioita varastossa

 - 278 000 300 000 578 000
         

Osakepalkkiot

Optio-ohjelmien lisäksi yhtiöllä on osakepalkkioita osana yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Osakepalkkiojärjestelmä tarjoaa kohderyhmälle mahdollisuuden saada palkkiona Digia Oyj:n osakkeita ansaintajaksolta sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus päättää järjestelmien ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä kullekin kohderyhmään kuuluvalle henkilölle hänen enimmäispalkkionsa määrän ansaintajaksolle.

Digian hallitus päätti 30.9.2009 yhtiön johdolle ja avainhenkilöille suunnatuista osakepalkkiojärjestelmistä seuraavaa:

Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmä kattaa ansaintajaksot 2009 ja 2010. Yhteensä enintään 160 000 osakkeen arvoa vastaava määrä maksetaan järjestelmän puitteissa osakekohtaiseen tulokseen perustuen. Palkkio maksetaan käteisenä ja osakkeina puoliksi kumpanakin ja vapautetaan toimitusjohtajan käyttöön vuosittain tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen.

Avainhenkilöille suunnatussa järjestelmässä maksetaan palkkiona yhteensä enintään 200 000 osakkeen arvoa vastaava määrä käteisenä (50 %) ja osakkeina (50 %). Ansaintajaksoja ovat 2009, 2010, 2011 ja 2012. Palkkio maksetaan ilman luovutusrajoituksia tasaerin vuosittain tammikuussa 30.1.2010 alkaen hallituksen asettamien tavoitteiden toteutumiseen perustuen, edellyttäen että avainhenkilön työsuhde on voimassa palkkion maksupäivänä.


Digian hallitus päätti 27.5.2010 uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä yhtiön toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille seuraavaa:

Järjestelmässä on neljä ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010-2013. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat konsernin osakekohtainen tulos ja konsernin liikevaihdon kasvu verrattuna budjettiin hallituksen erikseen tarkemmin päättämin tavoin.

Järjestelmän mukaan ansaintajaksolta 2010 maksetaan yhteensä enintään 40 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio ja ansaintajaksoilta 2011-2013 kultakin enintään 200 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio. Maksettavista palkkioista puolet maksetaan toimitusjohtajalle ja puolet johtoryhmän muille jäsenille yhteensä. Palkkio maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.

Järjestelmä jatkaa vuonna 2009 käyttöönotettuja konsernin johtoryhmän ja yhtiön toimitusjohtajan osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä, jotka jäävät voimaan aiemmin päätetyn mukaisesti.

Järjestelmien perustiedot on listattu alla olevaan taulukkoon:

 

 

Johtoryhmän
osakepalkkiojärjestelmä


2010–2013

TJ:n
osakepalkkiojärjestelmä
2009–2010

 

 Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmä 2009–2012

 

 

 

 

Myöntämispäivä

27.05.2010 30.09.2009 30.09.2009

Instrumentti

Osakkeita ja rahaa Osakkeita ja rahaa Osakkeita ja rahaa

Kohderyhmä

Johtoryhmä Toimitusjohtaja Avainhenkilöt

Osakepalkkioita enintään kpl *

640 000  160 000 200 000

Ansaintajakso alkaa, pvm

28.05.2010 1.10.2009 1.10.2009

Ansaintajakso päättyy, pvm

31.3.2011/31.3.2012/


31.3.2013/31.3.2014

30.3.2010/30.3.2011 30.1.2010/30.1.2011/ 30.1.2012/30.1.2013

Oikeuden syntymäehdot

Osakekohtainen tulos, liikevaihdon kasvu ja työssäolovelvoite Osakekohtainen tulos, työssäolovelvoite Tuloskriteeri, työssäolovelvoite

Enimmäisvoimassaoloaika, vuotta

3,2 1,5 3,3

Jäljellä oleva juoksuaika, vuotta

2,2 0,0 1,1

Henkilöitä (31.12.2011)

7 1 22
       

* Osakkeina maksettavan palkkion yhteydessä maksetaan rahaa palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.

Osakepalkkiojärjestelmien tapahtumat tilikaudella 2011 esitetään alla olevassa taulukossa. Koska myös osakepalkkion mahdollinen käteisosuus kirjataan osakeperusteiseksi kuluksi, on määrät alla esitetty bruttomääräisinä eli osakepalkkiolukumäärät sisältävät mahdollista rahaosuutta vastaavan määrän osakkeita.

 

Tilikauden 2011 tapahtumat

 

Johtoryhmän
osakepalkkio-
järjestelmä
2010–2013

 

TJ:n
osakepalkkio-
järjestelmä
2009–2010

 

Avainhenkilöiden
osakepalkkio-
järjestelmä
2009–2012

 

  Yhteensä

Bruttomäärät 1.1.2011 **

 

 

 

 

  Kauden alussa ulkona olleet

640 000 80 000 150 000 870 000

 

       

Tilikauden muutokset

       

  Kaudella menetetyt

12 500 26 000 9 248 47 748

  Kaudella toteutetut

27 500 54 000 40 752 122 252

 

       

Bruttomäärät 31.12.2011 **

       

  Kauden lopussa ulkona olevat

600 000 0 100 000 700 000

  Kauden lopussa 
  toteutettavissa olevat

600 000 0 100 000 700 000
         

 ** Määrät sisältävät osakepalkkiojärjestelmän puitteissa myönnetyn rahaosuuden (osakkeina).

Käyvän arvon määrittäminen

Osakeperusteisen maksun käypä arvo määritellään päivänä, jolloin järjestelmästä on sovittu yhtiön ja kohderyhmän kesken. Kun osakepalkkio maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä, jakautuu palkkion käyvän arvon määrittäminen IFRS 2 -standardin mukaisesti kahteen osaan: osakkeina selvitettävään ja käteisenä selvitettävään osuuteen. Osakkeina selvitettävä osuus kirjataan omaan pääomaan ja käteisenä selvitettävä maksu vieraaseen pääomaan. Käteisenä selvitettävän maksuosuuden käypää arvoa arvioidaan uudelleen jokaisena raportointipäivänä ansaintajakson päättymiseen asti, ja velan käypä arvo muuttuu täten Digian osakkeen hinnan mukaisesti.

Osakepalkkiojärjestelmien kuluvaikutus vuoden 2011 tulokseen

 
 
Vaikutus tulokseen ja taloudelliseen asemaan, € 000

 

Johtoryhmän osakepalkkio-
järjestelmä
2010–2013

 

TJ:n
osakepalkkio-järjestelmä
2009–2010

 
Avainhenkilöiden osakepalkkio-
järjestelmä

2009–2012

 

Yhteensä

Tilikauden kulu osakeperusteiset maksut

160 48 87 296
Tilikauden kulu osakeperusteiset maksut, oma pääoma 122 23 54 199
Osakeperusteisista maksuista aiheutuva velka 31.12.2011 38 25 34 97
         

Vuoden 2010 vertailutiedot 

Vaikutus tulokseen ja taloudelliseen asemaan, € 000

Johtoryhmän


 

osakepalkkio-
järjestelmä
2010–2013

TJ:n
osakepalkkio-
järjestelmä
2009–2010
Avainhenkilöiden
osakepalkkio-
järjestelmä
2009–2012
Yhteensä
Tilikauden kulu osakeperusteiset maksut 156 295 268 720
Tilikauden kulu osakeperusteiset maksut, oma pääoma 72 96 100 267
Osakeperusteisista maksuista aiheutuva velka 31.12.2010  84 101 114 299