Konsernin liitetiedot

 

22. Rahoitusvelat

€ 000

2011
Käyvät arvot

2010
Käyvät arvot

2011
Tasearvot

2010
Tasearvot

Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut

 

 

 

 

   Pankkilaina

13 028

14 701

14 500

16 000

   Pääomalaina

0

41

0

44

   Rahoitusleasingvelat

868

507

942

565

  Yhteensä

13 896

15 249

15 442

16 609

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut

 

 

 

 

   Pankkilaina

5 320

5 797

5 500

6 000

   Pääomalaina

44

41

44

44

   Rahoitusleasingvelat

851

636

886

662

  Yhteensä

6 215

6 474

6 430

6 706

Yhteensä

20 111

21 723

21 872

23 316


Velkojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla lainojen pääomat tilinpäätöshetkeen käyttäen diskonttokorkoa 6,71 %, joka on määritelty toimialan yleinen riskitaso huomioiden.

Digia uudisti 31.10.2011 kolmivuotisen lainajärjestelyn, jolla korvattiin yhtiön vanha lainakanta 17 miljoonaa euroa. Lainajärjestelyn rahoittajina jatkoivat Pohjola Pankki ja Nordea Pankki. Uuden lainan kokonaismäärä oli 22 miljoonaa euroa, josta yhtiö nosti 17 miljoonaa euroa. Rahoituspaketin osana yhtiö sopi yhtiön vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuden ylläpitoon liittyvistä sopimusehdoista. Sopimukseen liittyvät kovenanttiehdot muodostuvat seuraavista tunnusluvuista: liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) suhteessa nettovelkoihin, omavaraisuusaste sekä nettovelkaantumisaste.Yhtiö voi jatkossa jakaa osinkona enintään 50 prosenttia (aiemmin 30 %) konsernin tilikauden nettotuloksesta ilman erillistä sopimusta.Tilikaudella 2011 yhtiö täytti asetetut kovenanttiehdot.

Yhtiö on tilikauden aikana lyhentänyt lainakantaansa yhteensä 2,0 miljoonalla eurolla niin, että lainakanta oli tilikauden päättyessä yhteensä 20 miljoonaa euroa. Lainat ovat vaihtuvakorkoisia ja ne ovat sidottu Euriborkorkoon lisättynä marginaalilla. Lainojen keskimääräinen korkoprosentti on tilikaudella 2011 3,2 % (2,8 % tilikaudella 2010). Lainojen vakuudeksi on pantattu Digia Finland Oy:n ja Digia Financial Software Oy:n osakkeet. Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo oli 31.12.2011 yhteensä 109,4 miljoonaa euroa.

Pääomalaina on TEKESin tuotekehitykseen myöntämää lainaa. Laina on kiinteäkorkoinen ja sen korko on ollut 31.12.2011 saakka 1,0 %. Rahoitusleasingvelkojen efektiivinen korko tilikaudella 2011 oli 4,51 % (4,48 % tilikaudella 2010).


Korolliset velat erääntyvät seuraavasti:

Vuosi, € 000

2011

2010

2011

-

6 706

2012

6 430

14 886

2013

5 689

1 194

2014

9 752

530

Myöhemmin

-

-

Yhteensä

21 872

23 316


Seuraavat taulukot kuvaavat sopimuksiin perustuvaa maturiteettianalyysia tilikaudella 2011 ja vertailukaudella 2010. Luvut ovat diskonttaamattomia ja ne sisältävät korkomaksut sekä pääoman takaisinmaksut:

€ 000
31.12.2011

 

Tasearvo

 

Rahavirta

 

alle 1 vuosi

 

1–2 vuotta

 

2–5 vuotta

Pankkilainat

 

20 000

21 165

6 055 

5 395

9 714

Pääomalainat

44

44

44 

0

0

Rahoitusleasingvelat

1 828

1 828

886 

689

252

Yhteensä

21 872

23 037

6 986 

6 084

9 967

           

€ 000
31.12.2010

 

  Tasearvo

 

  Rahavirta

 

  alle 1 vuosi

 

  1–2 vuotta

 

2–5 vuotta

Pankkilainat

 

22 000

22 658

6 514

  14 616

 1 528

Pääomalainat

89

89

45

44

0

Rahoitusleasingvelat

1 227

1 227

662

342

           223

Yhteensä

23 316

23 975

7 221

15 002

1 751