Konsernin tase (IFRS)

Liitetieto

31.12.2011

31.12.2010

 

 

 

 

VARAT

 

 

 

       

Pitkäaikaiset varat

 

 

 

Liikearvo

15

44 542 601,76

65 544 601,75

Muut aineettomat hyödykkeet

15

3 944 064,46

8 969 615,85

Aineelliset hyödykkeet

14

3 156 451,96

2 925 938,19

Myytävissä olevat sijoitukset

27

626 983,95

627 964,34

Pitkäaikaiset saamiset

 

60 253,05

13 996,95

Laskennalliset verosaamiset

16

789 920,06

875 669,02

 

 

53 120 275,24

78 957 786,10

 

 

 

 

Lyhytaikaiset varat

 

 

 

Myyntisaamiset ja muut saamiset

17

26 523 003,08

26 798 906,70

Rahavarat

18

8 170 023,36

9 681 630,64

 

 

34 693 026,44

36 480 537,34

 

 

 

 

Varat yhteensä

 

87 813 301,69

115 438 323,44

       
 Liitetieto  31.12.2011  31.12.2010
       

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

 

Osakepääoma

19

2 087 564,50

2 086 464,50

Uusmerkintä   - 39 710,00

Ylikurssirahasto

 

7 899 485,80

7 899 485,80

Muu rahasto

 

5 203 821,24

5 203 821,24

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

35 525 037,82

35 486 427,82

Muuntoero

 

208 429,18

166 300,95

Kertyneet voittovarat

 

11 279 866,64

5 054 438,38

Tilikauden voitto

 

-22 451 626,51

11 474 344,00

 

 

39 752 578,89

67 410 992,69

 

 

 

 

Oma pääoma yhteensä

 

39 752 578,89

67 410 992,69

 

 

 

 


Pitkäaikaiset velat

 

 

 

Laskennalliset verovelat

16

772 021,00

2 177 566,16

Rahoitusvelat

22

15 441 727,64

16 609 379,77

 

 

16 887 748,64

18 786 945,93

       

Lyhytaikaiset velat

 

 

 

Ostovelat ja muut velat

24

12 268 915,89

9 462 612,75

Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat

 

99 819,04

1 368 676,49

Varaukset

21

748 080,24

133 452,00

Siirtovelat

24

11 625 936,55

11 569 401,32

Lyhytaikaiset korolliset velat

22

6 430 222,66

6 706 242,26

 

 

31 172 974,38

29 240 384,82

 

 

 

 

Velat yhteensä

 

48 060 723,02

48 027 330,75

 

 

 

 

Oma pääoma ja velat yhteensä

 

87 813 301,69

115 438 323,44